• Inshured shipment
  • +31 651278301

General Conditions

 

Algemene Voorwaarden

Tot stand koming van de overeenkomst: door je bestelling geef je te kennen dat je met de Algemene Voorwaarden akkoord gaat.
De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Rimskys-Horns B.V.  je bestelling per e-mail bevestigt.
Rimskys-Horns.com is gerechtigd gemotiveerd een overeenkomst te ontbinden of aan de levering bijzondere voorwaarden te verbinden. Alle bestelde producten ben je verplicht af te nemen en te betalen.

-Prijzen, prijswijzigingen en (bezorg)kosten
-Betaling
-Bestellingen en annulering
-Levering en transport
-Retourneren en omruilen
-Garantie en aansprakelijkheid
-Communicatie en copyright
-Privacy
-Wijziging algemene voorwaarden
-Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Prijzen, prijswijzigingen en (bezorg)kosten Valuta, BTW
Alle prijzen voor nieuwe producten in de shop van Rimskys-Horns B.V. zijn in euro’s en inclusief 21% BTW.
Prijswijzigingen Rimskys-Horns B.V.  is gerechtigd tussentijds prijzen aan te passen. Ingeval van prijswijzigingen zullen voor alle reeds geplaatste bestellingen de overeengekomen prijzen worden gehanteerd. Met overeengekomen prijzen wordt hieronder verstaan de prijs die geldt op het moment van het plaatsen van de bestelling.
Verzendkosten De prijzen die in de shop van Rimskys-Horns B.v. worden genoemd zijn exclusief verzendkosten. De hoogte van de verzendkosten is afhankelijk van het artikel dat je besteld.

2. Betaling Je kunt op 3 manieren betalen:
Via Paypal op accountnummer: ericborninkhof@gmail.com
Door middel van een bankoverschrijving naar ABNAMRO bankrekeningnummer NL36ABNA0588560022 ten name van Rimskys -Horns onder vermelding van het factuurnummer. Een bankoverschrijving dient binnen 14 dagen na ontvangst te geschieden.

3. Bestelling, voorraad en annulering Bestelling
Wanneer je kiest voor betaling door middel van een bankoverschrijving dient de betaling uiterlijk binnen 14 werkdagen na ontvangst bij Rimskys-Horns B.V. binnen te zijn. Indien je betaling niet binnen deze 14 werkdagen door Rimskys-Horns B.V. is ontvangen zal Rimskys-Horns B.V. je een herinnering toesturen waarin je de mogelijkheid wordt geboden om nogmaals binnen 5 werkdagen de betaling op rekening van Rimskys-Horns B.V. bij te schrijven.
-Voorraad
Levering van artikelen vindt plaats zolang de voorraad strekt. Rimskys-Horns B.V. stelt alles in het werk om je te informeren over de beschikbaarheid van ieder artikel. Dit betekent in principe dat zodra een artikel niet meer voorradig is, je hier zsm over geiinformeerd word.
-Annulering
Het is in het niet mogelijk om geplaatste bestellingen te annuleren. Door Rimskys-Horns B.V. reeds gemaakte onkosten zult u moeten vergoeden.

4. Levering en transport Leveringstermijn
Rimskys-Horns B.V. zal trachtten de bestelling binnen 24 uur na ontvangst van de betaling verzenden. Overschrijding van deze leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat.
-Transport
Rimskys-Horns B.V. is niet aansprakelijk voor verlies of schade ontstaan tijdens transport. Voor verlies of schade tijdens transport verwijst Rimskys-Horns B.V.  naar de algemene voorwaarden van de transporteur. Rimskys-Horns B.V. verplicht zich hierbij tot het deugdelijk verpakken van goederen teneinde de kans op schade tot een minimum te beperken.

5. Retourneren en omruilen Retourneren
Je hebt het recht om artikelen binnen 3 weken na ontvangst te retourneren (binnen EU).De artikelen dien je binnen 3 weken na ontvangst onbeschadigd en in de originele verpakking op een deugdelijke manier verpakt en voldoende gefrankeerd aan Rimskys-Horns B.V. Sint Theresiastraat 30, 3762CZ Soest te retourneren. Wanneer je voldoet aan de gestelde voorwaarden zal Rimskys-Horns.com na ontvangst van het product het aankoopbedrag binnen 5 werkdagen terugstorten op je bankrekening.
-Omruilen
Rimskys-Horns B.V. kent geen aparte procedure voor het omruilen van een artikel. Wanneer je iets wilt omruilen dien je het om te ruilen artikel te retourneren zoals omschreven staat in het hierboven bepaalde en het gewenste artikel naar jouw te versturen.. Rimskys-Horns B.V. zal na ontvangst van het retourproduct het aankoopbedrag binnen 5 werkdagen terugstorten op je rekening.

6. Garantie en aansprakelijkheid
Garantie Je bestelling wordt met de grootste zorg uitgevoerd. Mochten de producten toch mankementen en/of defecten hebben of krijgen dan gelden hiervoor de volgende bepalingen: - Wanneer het product bij ontvangst reeds een mankement, defect of een ernstige beschadiging heeft welke niet ten gevolge zijn van het transport heb je het recht het artikel binnen 3 weken na ontvangst te retourneren. Het defecte of beschadigde artikel dien je in de originele verpakking op een deugdelijke manier verpakt en voldoende gefrankeerd aan ons te retourneren. Wanneer je voldoet aan de gestelde voorwaarden zal Rimskys-Horns B.V. na ontvangst van het artikel en na beoordeling en constatering van het mankement of de beschadiging een nieuw of vervangend exemplaar van het artikel terugsturen of indien het artikel niet meer op voorraad is het aankoopbedrag vermeerderd met de betaalde verzendkosten binnen 5 werkdagen terugstorten op je bankrekening. Wanneer het product pas na ontvangst mankementen of defecten in het gebruik gaat vertonen of vertoont hanteert Rimskys-Horns B.V. de volgende garantietermijnen: > Hoorns 12 maanden > Gig Bags 6 maanden > overige producten worden zonder garantie maar met coulanceregelingen geleverd
-Aansprakelijkheid
Rimskys-Horns B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid tegenover jou voor enige schade dan in het geval haar aansprakelijkheidsverzekering de schade dekt en voor zover de verzekeraar in voorkomend geval tot uitkering overgaat. Buiten de hierboven bedoelde gevallen is de aansprakelijkheid steeds beperkt tot maximaal het bedrag van de aankoopprijs van het(/de) bedoelde artikel(en). Rimskys-Horns B.V. is nooit aansprakelijk voor gevolgschade. Wel zal rimskys-Horns.com altijd proberen te helpen om tot een klantvriendelijke oplossing voor het probleem te komen.

7. Communicatie en copyright Communicatie
Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen jou en Rimskys-Horns B.V. dan wel tussen Rimskys-Horns B.V. en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen jou en Rimskys-Horns B.V., is Rimskys-Horns B.V.  niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door Rimskys-Horns B.V.
-Copyright
Niets van de webshop van Rimskys-Horns B.V.  mag door derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van Rimskys-Horns B.V. gebruikt of gekopieerd worden.

8. Privacy
Door te bestellen geef je tegelijkertijd toestemming aan Rimskys-Horns B. V.  je persoonsgegevens te gebruiken. Je gegevens worden gebruikt voor de beoordeling, het aangaan en de uitvoering van de leveringsovereenkomst, het eventueel realiseren van marketingdoeleinden en het onderhouden van de klantrelatie met jou. Je gegevens worden alleen in ons klantenbestand opgenomen en worden niet verstrekt aan derden.

9. Wijziging algemene voorwaarden
Rimskys-Horns B.V. is gerechtigd haar Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigingen. Op iedere overeenkomst is van toepassing de versie van de Algemene Voorwaarden die geldt op het moment van het sluiten van de overeenkomst. Alle rechten voorbehouden aan: Rimskys-Horns B.V. KvK nr: 55764703  BTW nr: NL851851502.B01

10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

11. Werkelijke kleuren.

Het is mogelijk dat werkelijke kleuren iets verschillen van de getoonde kleuren op de website. Dit heeft als oorzaak dat Computer/Tablet/Smartphone - schermen per merk veel onderlinge verschillen vertonen. Rimskys-Horns B.V.  doet er alles aan om de kleuren zo realistisch mogelijk te tonen.